Centar za materijale

Centar za materijale - Delatnost

  • Ispitivanje i istraživanje
  • Nadzor
  • Projektovanje
  • Naučno-istraživački rad i razvoj
  • Izrada studija, stručnih ekspertiza i elaborata o ispitivanju i istraživanju širokog spektra primarnih i sekundarnih sirovina i gotovih proizvoda u oblasti građevinskih materijala: kamen, agregat, proizvodi građevinske keramike, beton, dodaci betonu, cement, kreč, malteri, drvo, guma, koža, plastične mase, termoizolacioni i hidroizolacioni materijali.
  • Inženjering i konsalting u oblasti zaštite životne sredine: izrada studija, planova i programa upravljanja industrijskim otpadom, karakterizacija otpada, konsalting u oblasti upravljanja industrijskim otpadom, tehnološkorazvojni projekti u oblasti reciklažnih tehnologija, primena EU direktiva u oblasti zaštite životne sredine.

U Centru za materijale se obavljaju ispitivanja i istraživanja mehaničkih, hemijskih, fizičkih, termičkih i akustičnih svojstava sirovina i osnovnih građevinskih materijala, kontrola kvaliteta gotovih proizvoda i upotrebnih performansi konstrukcija, elemenata zgrada i kompletnih zgrada.

Saradnici Centra za materijale aktivno učestvuju u nadzoru pri izvođenju kapitalnih infrastrukturnih projekata, nadzoru fabrika i fabričke kontrole proizvodnje velikog broja proizvoda, komisijama za usvajanje i donošenje standarda iz oblasti građevinskih materijala.

Rezultati ispitivanja se koriste kao podloga za sertifikovanje i utvrđivanje kvaliteta materijala, proizvoda i izvedenih radova. Institut IMS je imenovan kao telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskih proizvoda.
Iskustva stručnog i razvojnog rada u oblasti osnovnih i primenjenih istraživanja se koriste za razvoj novih i poboljšanje karakteristika tradicionalnih materijala, unapređenje tehnologije proizvodnje građevinskih materijala, građevinskih radova, tehničke regulative i standarda vezanih za građevinarstvo.

Značajan deo istraživačkog rada posvećen je zaštiti čovekove sredine i korišćenju sekundarnih sirovina u proizvodnji građevinskih materijala.

 
Organizacione celine u okviru Centra za materijale