Sistem kvaliteta

Integrisani sistemi menadžmenta

Uspostavljanjem integrisanog sistema menadžmenta prema standardima SRPS ISO 9001 i SRPS ISO 45001, kao i njegovim održavanjem i unapređenjem, Institut IMS već dugi niz godina kontinuirano unapređuje kvalitet svih segmenata svog poslovanja i kvalitet svojih usluga, radi na razumevanju konteksta poslovanja organizacije i zahteva i očekivanja korisnika i svih zainteresovanih strana, kao i prepoznavanju i smanjenju rizika i podsticanju prilika.

Danas, sertifikacija integrisanog sistema menadžmenta obuhvata sledeće oblasti:

 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama
 • projektovanje i nadzor u građevinarstvu
 • tehnička ispitivanja i analize
 • etaloniranje merne opreme
 • proizvodnja mašinske opreme za građevinarstvo
 • razvoj sistema prednaprezanja i tehnologije građenja
 • sertifikacija proizvoda 
 • sertifikacija osoba
 • kontrolisanje proizvoda, procesa i postrojenja
 • ispitivanje osposobljenosti ispitnih laboratorija

Akreditacija organizacionih celina

Svoju kompetentnost Institut IMS je potvrdio najvećim obimom akreditacije kod Akreditacionog tela Srbije (ATS), akreditovanjem ispitnih laboratorija, laboratorija za etaloniranje, sertifikacionog tela za proizvode, sertifikacionog tela za sertifikaciju osoba, kontrolnog tela i provajdera za ispitivanje osposobljenosti.

Laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje Instituta IMS su akreditovane prema SRPS ISO/IEC 17025, i to:

 • Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
 • Laboratorija za ispitivanje metala
 • Laboratorija za puteve i geotehniku
 • Laboratorija za ispitivanje konstrukcija
 • Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
 • Metrološka laboratorija za mehaničke veličine

Institut IMS je akreditovan za obavljanje poslova:

 • sertifikacije proizvoda prema SRPS EN ISO/IEC 17065
 • sertifikacije osoba prema SRPS ISO/IEC 17024
 • kontrolisanja prema SRPS ISO/IEC 17020
 • ispitivanja osposobljenosti prema SRPS ISO/IEC 17043

Ovim je još jednom dokazan visok nivo stručnosti i kompetentnosti Instituta IMS, odnosno zaposlenih koji se u postupku akreditacije ocenjuju.