Laboratorije-Delatnost

Laboratorije IMS

Akreditacija
Institut IMS, odnosno njegove organizacione jedinice, su akreditovane kod Akreditacionog tela Srbije – ATS i to:
  • Prema SRPS ISO IEC 17025:2017 , Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje
Akreditovane laboratorije

Sve zainteresovane strane imaju pravo da podnesu prigovor ili žalbu na realizovanu uslugu. Sa prigovorima/žalbama će se postupati u skladu sa dokumentom IP 28 Prigovori i žalbe.

Zaposleni u laboratoriji, kao i svi ostali koji učestvuju u laboratorijskim aktivnostima ili imaju pristup podacima, obavezuju se da, u skladu sa dokumentima IMS, čuvaju poverljivim informacije koje dobiju od korisnika ili iz drugih izvora ili koje nastanu tokom realizacije laboratorijskih aktivnosti i ne otkrivaju ih trećim licima osim ako se to ne zahteva zakonom. U slučaju činjenja informacija javno dostupnim korisnik će unapred biti obavešten o tome.