Centar za materijale-Reference-Akustika_22_20

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za akustiku i vibracije

Oblast delatnosti obuhvata merenje buke u životnoj i radnoj sredini, merenje komunalne buke i monitoring buke, merenja zvučne snage izvora buke, akustičko zoniranje grada, naučno-istraživačku delatnost u oblasti akustike, ispitivanje materijala, konstrukcija i elemenata zgrada u pogledu zvučne zaštite (ispitivanje i ocenjivanje zvučne zaštite zgrada, laboratorijska i terenska merenja zvučne izolacije građevinskih elemenata od vazdušnog zvuka i zvuka udara i merenja vremena reverberacije i koeficijenta zvučne apsorpcije), akustička ispitivanja zvučnih barijera i ispitivanja smanjenja zvuka kanalskih prigušivača buke.

Laboratorija intenzivno radi i na razvoju softvera i specijalnih mernih sistema za potrebe automatizacije ispitivanja i primene u oblasti građevinske fizike, kao i za potrebe etaloniranja uređaja za merenje nivoa zvuka (fonometara, analizatora nivoa zvuka u realnom vremenu, filtera za analizu zvuka, mernih mikrofona i pistonfona i kalibratora zvuka).

2022.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Monitoring buke na području Grada Valjeva
Grad Valjevo
Gradska uprava
2
Merenja buke većeg broja objekata Maxi i Shop and Go na teritoriji Srbije
Delhaize Serbia
3
Zvučna zaštita objekata u Beogradu na vodi
Belgrade Waterfront
4
Kontrolna merenja buke po nalogu inspektora
Grad Beograd
Sekretarijat za inspekcijske poslove
 
2021.
R.br. Referenca Investitor
1
Akustično zoniranje Beograda
Grad Beograd Sekretarijat za zaštitu životne sredine
2
Studija o uslovima koji moraju ispunjavati ugostiteljski objekti radi zaštite od buke na teritoriji grada Beograda
Grad Beograd Sekretarijat za zaštitu životne sredine
3
Kontrolna merenja buke po nalogu inspektora
Grad Beograd Sekretarijat za inspekcijske poslove
2020.
R.br. Referenca Investitor
1
Akustično zoniranje Beograda – izrada predloga akustičnih zona prema važećim propisima, sa ciljem utvrđivanja maksimalnih dozvoljenih nivoa buke na teritoriji Beograda i uspostavljanja mera za smanjenje nivoa buke u životnoj sredini
Grad Beograd,Sekretarijat za zaštitu životne sredine
2
Studija o uslovima koji moraju ispunjavati ugostiteljski objekti radi zaštite od buke na teritoriji grada Beograda
Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine