Centar za materijale-Reference-Hemija

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere ima širok spektar mogućnosti ispitivanja hemijskih (klasična hemijska analiza mokrom hemijom, XRF spektrometrija, ICP OES spektrometrija), fizičkih (zapreminska masa, specifična površina, vreme vezivanja, stalnost zapremine, toplota hidratacije, reaktivnost, itd.) i mehaničkih (čvrstoća pri pritisku, savijanju, zatezanju, smicanju, adhezija pull-off metodom) svojstava različitih sirovina i gotovih proizvoda, kao što su cement, kreč, gips, malteri, geološki materijali, materijali za popravke i reparacije betona.

 

Takođe poseduje veliki broj komora za izlaganje uzoraka različitim uticajima kao što su smrzavanje-odmrzavanje, visoka temperatura, visoka vlažnost, povišen pritisak, ciklična izlaganja uzoraka različitim uticajima u cilju ispitivanja trajnosti materijala i proizvoda.

 

Osim standardnih laboratorijskih ispitivanja po srpskim i evropskim standardima, sve češće se rade specifična ispitivanja, kao što su ispitivanja materijala sa kulturno istorijskih spomenika, ispitivanje ležišta, ispitivanje i istraživanje industrijskih nusprodukata. Kroz učešće u velikom broju naučno-istraživačkih projekata i studija u saradnji sa ostalim organizacionim celinama Instituta IMS ostvaren je doprinos implementaciji rezultata istraživanja, kao i u obnovi i zaštiti graditeljskog nasleđa.

Rad u ovoj oblasti zasnovan je na saradnji sa privrednim subjektima i srodnim institutima iz zemlje i regiona. Laboratorija poseduje savremenu opremu i iz godine u godinu svoj nivo podiže nabavkama novih i savremenijih jedinica, čime se otvaraju mogućnosti za proširenje obima ispitivanja.

2022.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Početni pregled proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje cementa u skladu sa izdatim STO, a prema Srpskom dokumentu za ocenjivanje Portland-kompozitnih cemenata sa smanjenim sadržajem klinkera SDO 15 001:2021
Lafarge BFC d.o.o.
Moravacem d.o.o.
Titan cementara Kosjerić d.o.o.
2
Stalni nadzor fabričke kontrole proizvodnje hemijskih dodataka u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje
Sika Srbija d.o.o.
Isomat d.o.o.
Ading a.d. S. Makedonija
TKK Srpenica Slovenija
BCF Inđija
BT3 Austrija
Master Builders Italija
MC Bauchemie Mađarska
Penetron SAD
3
Laboratorijska ispitivanja hemijskih, fizičkih i mehaničkih karakteristika uzoraka cementa, maltera, lepka, kreča, gipsa, pepela, šljake itd.
4
Ispitivanja na terenu pull-off metodom
Lidl Srbija
Vinci Terna
Srbijaautoput
PCCC
Antikor
5
Ispitivanja na terenu, tekuća kontrola smese za injektiranje
CRBC