Centar za materijale-Ziv_sredina

Centar za materijale

Odeljenje za zaštitu životne sredine
Osnovna delatnost Odeljenja za zaštitu životne sredine se odnosi na inženjering i konsalting u oblasti zaštite životne sredine: karakterizacija otpada, izrada Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine za građevinske proizvode, konsalting u oblasti upravljanja industrijskim otpadom i tehnološko-razvojni projekti u oblasti reciklažnih tehnologija.
Karakterizacija otpada (fizička, fizičko-hemijska) se sprovodi radi klasifikacije otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje u skladu sa propisima koji uređuju kategoriju, ispitivanje i klasifikaciju otpada, kao i radi primene reciklata kao sekundarne sirovine.
Veliki deo istraživanja Instituta IMS se odnosi na mogućnosti primene industrijskog otpada, nusprodukata ili sekundarnih sirovina u građevinskim materijalima, sa osvrtom na RRR princip, cirkularnu ekonomiju i analizu trajnosti životnog veka građevinskih materijala i proizvoda.
Jedna od delatnosti u Centru za materijale je i ocenjivanje životnog ciklusa proizvoda – LCA (Life Cycle Assessement) i EPD (Environmental Production Declaration) građevinskih proizvoda – analiza faza životnog ciklusa građevinskih proizvoda uzimajući u obzir različite uticaje tih faza na životnu sredinu.