Centar za materijale-Reference-Keramika

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za građevinsku keramiku

Institut IMS je jedina institucija u regionu i šire koja se sveobuhvatno bavi građevinskom keramikom, od ispitivanja primarnih i sekundarnih sirovina, preko optimizacije procesa proizvodnje, do kvaliteta gotovih industrijskih proizvoda i fabričke kontrole. U ispitivanjima se kombinuju instrumentalne, kao i keramičko-tehnološke i fizičko-mehaničke metode analize.

Delatnost laboratorije za građevinsku keramiku obuhvata ispitivanje podobnosti keramičkih sirovina za primenu u proizvodnji, ispitivanje upotrebljivosti prirodnih sirovina i utvrđivanje namene u konkretnim proizvodima, ispitivanje mogućnosti upotrebe industrijskog otpada u cilju zamene dela primarnih sirovina, optimizaciju procesa sušenja i pečenja u laboratorijskim i industrijskim uslovima, izradu različitih tehničkih rešenja, utvrđivanje uzroka defekata nakon ugradnje proizvoda i ispitivanje industrijskih gotovih proizvoda prema važećim evropskim i nacionalnim standardima.

Najznačajniji projekti koje pokriva ova laboratorija dati su u sledećoj tabeli:

R.br.Referenca
1Elaborati o oceni kvaliteta opekarskih sirovina sa različitih lokacija
2Elaborati o rezultatima ispitivanja uzoraka opekarske sirovine (gline) iz istražnih bušotina potencijalnog ležišta
3
Elaborati o rezultatima ispitivanja reprezentativnih uzoraka opekarskih sirovina sa deponije ciglane, sa preporukama kriterijuma za prihvatanje sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda
4
Elaborati o rezultatima ispitivanja uzorka opekarske sirovine (glina sa deponije ciglane) sa preporukama kriterijuma za prihvatanje sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda
5
Elaborati o rezultatima ispitivanja glina sa ležišta ciglane i mešavina sa ugljem sa preporukama za proizvodnju energetskih blokova
6
Elaborati o rezultatima ispitivanja reprezentativnih uzoraka sirovina (glina, pesak, šljaka) sa deponije ciglane, sa preporukama kriterijuma za prihvatanje sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda
7
Projekat optimizacije sirovinskih mešavina za proizvodnju energetskih blokova
8
Elaborat o oceni kvaliteta vatrostalnih glina i preporukama za primenu u proizvodnji vatrostalnih i keramičkih materijala
9
Elaborat o oceni kvaliteta bentonita za izradu vodonepropusnih slojeva deponija za odlaganje otpada
10
Projekti optimizacije sirovinskih mešavina za proizvodnju keramičkih pločica na bazi glina sa različitih lokaliteta
11
EPD – Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine prema SRPS ISO 14025:2007 I SRPS EN 15804:2020 za crepove i fazonske komade od gline, za elememte za zidanje od gline – grupa proizvoda blokovi od gline
12
Početni pregledi i nadzor fabrika za proizvodnju različitih vrsta keramike u Srbiji i inostranstvu