Centar za materijale-Reference-Kamen

Centar za materijale - Reference

Laboratorija za kamen i agregat

Osnovna delatnost Laboratorije za kamen i agregat je ispitivanje svojstava i upotrebljivosti prirodnog kamena i prirodnih i drobljenih kamenih agregata za različite namena, u skladu sa srpskim i evropskim standardima. Laboratorija obavlja ispitivanje prirodnih, drobljenih i mešanih kamenih agregata za beton, putogradnju, zastore železničkih pruga i drugo i vrši ispitivanje kvaliteta kamena i kamenih ploča namenjenih za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina građevinskih objekata.

Poseban segment u ispitivanjima predstavljaju laboratorijska ispitivanja u cilju geoloških istraživanja ležišta mineralnih sirovina i geoloških građevinskih materijala.

2022.
R.br.Referenca
1
Laboratorijska ispitivanja tehničkog i arhitektonskog kamena, šljunka i peska u cilju realizacije geoloških istraživanja ležišta, na više od 15 istraženih ležišta
2
Ispitivanje tehničkog i arhitektonskog prirodnog kamena, dimenzionisanih elemenata izrađenih od prirodnog kamena, kamenih agregata i sl.
3

Ispitivanje agregata za beton i asfalt u cilju sertifikacije u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt

4

Početni pregledi i stalni nadzori proizvodnih pogona i fabričke kontrole proizvodnje u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt

5

Laboratorijska ispitivanja za potrebe projekta PROMIS, Mortar Design for Conservation – Danube Roman Frontier 2,000 Years After

6

Ispitivanje materijala sa kulturno-istorijskih spomenika: Zindan Kapija, Kapija Karla VI, Rimokatolička crkva Snežne gospe u Žablju, original bareljefa sa Spomenika zahvalnosti Francuskoj i dr.