Sertifikacija osoba

Sertifikacija osoba

Sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba IMS (STSO) je organizaciona celina koja se nalazi u sastavu Instituta za ispitivanje materijala a.d. kao pravnog entiteta. Sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba je većinom svog obima rada okrenuta ka Centru za metale i energetiku, u vidu sertifikacije zavarivača za sledeće kategorije sertifikacije osoba:

  • Zavarivanje čelika topljenjem prema šemi sertifikacije IMS-01 koja je usklađena sa standardom SRPS EN ISO 9606-1:2017.
  • Aluminotermijsko zavarivanje šina prema šemi sertifikacije IMS-02 koja je usklađena sa standardom SRPS EN 14730-2:2021.

Sistem menadžmenta unutar Sertifikacionog tela za sertifikaciju osoba IMS (STSO) je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 – Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba.

U cilju pravovremenog informisanja o uslovima za pristupanje i realizaciju procesa sertifikacije Sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba je potencijalnim kandidatima stavilo na raspolaganje Pravila za sertifikaciju osoba/zavarivača, kojima se potencijalni kandidati informišu o svim detaljima vezanim za sam proces sertifikacije.
Sertifikacija se obavlja na lokaciji Naručioca usluge.

Kandidati zainteresovani za sertifikaciju zavarivača mogu da u slobodnoj formi pošalju zahtev za sertifikaciju na naše e-mail adrese:

 

Za sve nedoumice mogu da nas pozovu na telefon +381 11 2650-331.
Nakon upućenog i preispitanog zahteva za sertifkaciju, kandidati mogu da preuzmu Prijavni list za sertifikaciju zavarivača čijim popunjavanjem i potpisivanjem kandidati potvrđuju da su upoznati i saglasni sa postupkom i uslovima sertifikacije.

Sve zainteresovane strane imaju pravo da podnesu prigovor ili žalbu na realizovanu uslugu. Sa prigovorima/žalbama će se postupati u skladu sa dokumentom IP 28 Prigovori i žalbe.

Registar sertifikovanih osoba se nalazi na ovom linku.

Pravila sertifikacije

Prijavni list

 

STSO_Sertifikat IMS_06102020