Centar za metale i energetiku

Centar za metale i energetiku - Delatnost

  • Kontrolisanja i ispitivanja metodama bez razaranja i sa razaranjem:
    • Kontrolisanje i ispitivanje i analiza stanja metala i proizvoda od metala, tehnologija zavarivanja metalnih materijala
    • Kontrolisanje i ispitivanje mašinske opreme (hidroelektrane, termoelektrane, površinski kopovi…)
  • Etaloniranje uređaja (merila za mehaničke veličine)
  • Ekspertize lomova mašinske opreme
  • Konsalting usluge

Centar za metale i energetiku Instituta IMS je od svog osnivanja prisutan na većini kapitalnih objekata energetike (termo i hidroelektrane, rudarska postrojenja – površinski kopovi, brodogradilišta i rafinerije), procesnim postrojenjima i nosećim čeličnim konstrukcijama.

Centar radi i na istraživačkim projektima i studijama, pruža konsultantske usluge i izvodi ispitivanja na osnovnim materijalima i zavarenim spojevima. Razvojni projekti i stručne usluge obuhvataju širok opseg istraživanja komponenata i opreme za održavanje, rekonstrukciju i revitalizaciju energetskih, procesnih i drugih postrojenja, kao što su: ispitivanje i analiza stanja metala i proizvoda od metala, kontrola izrade i kontrolisanje-ispitivanje mašinske opreme metodama sa i bez razaranja, ekspertske analize uzroka pojave oštećenja, otkaza i lomova, nadzor nad izgradnjom gasovoda, etaloniranje uređaja mehaničkih veličina, inženjering i konsalting usluge.

Metode ispitivanja bez razaranja

Metode ispitivanja bez razaranja obuhvataju vizuelna ispitivanja, ispitivanje magnetnim česticama, ispitivanje penetrantima, ultrazvučno ispitivanje, radiografsko ispitivanje, merenje tvrdoće  i ispitivanje mikrostrukture metodom replika osnovnog materijala i zavarenih spojeva.

Metode ispitivanja sa razaranjem

Metode ispitivanja sa razaranjem obuhvataju analize hemijskog sastava (G-V, XRF), ispitivanje zatezanjem (Re, Rm, A, Z) – statička i dinamička, na  sobnoj i povišenoj temperaturi, u opsegu do 1000 kN, određivanje energije udara – žilavost po Šarpiju (KV, KU), na sobnoj i sniženoj temperaturi, ispitivanje tvrdoće (HB, HV, mHV, HRB, HRC), metalografska ispitivanja i tehnološke probe – uvijanje, savijanje, previjanje i smicanje.

Centar za metale i energetiku kroz realizaciju ispitivanja sa razaranjem učestvuje u sertifikaciji betonskog čelika prema važećim propisima.

Hidro i termo-energetska postrojenja i površinski kopovi

Stručni timovi Instituta IMS permanentno su uključeni u rad na održavanju hidroelektrana, kroz kontrolisanje, Ispitivanje, analizu stanja i procenu preostalog radnog veka opreme (turbina, cevovoda, hidromemhaničke opreme: zatvarača, vrata, servomotora…), izradu tehničkih uslova, kontrolu izrade i prijem mašinske i hidromehaničke opreme i izradu tehnologija sanacije oštećenja na opremi.

Centar za metale i energetiku, u saradnji sa ostalim organizacionim celinama Instituta IMS, učestvuje u kontrolisanju, ispitivanju, analizi stanja i proceni preostalog radnog veka opreme na termoelektranama (turbinske opreme, parovoda, delova kotlovskog postrojenja, mlinova, transportnih uređaja…).

Na površinskim kopovima, Centar sprovodi ispitivanje, analizu stanja i procenu veka opreme rotornih i Eš bagera, izradu planova i programa preventivnog održavanja bagera, izradu tehnologije sanacije oštećenja na bagerima i ispitivanje čeličnih užadi za bagere.

Čelične konstrukcije i zavarivanje

Centar za metale i energetiku vrši ispitivanje, analizu stanja i procenu veka čeličnih konstrukcija mostova, sportskih i proizvodnih hala, dalekovoda, antenskih stubova.

Organizacione celine u okviru Centra za metale i energetiku

Odeljenje za kontrolu opreme i mehaničko tehnološka ispitivanja

 

Laboratorija za ispitivanje metala

 

Usluge ispitivanja obavlja akreditovana Laboratorija za ispitivanje metala. Visoka stručnost zaposlenih, dobra opremljenost i dobra laboratorijska praksa čine osnovu profesionalnog pristupa kojim se ostvaruje dobar odnos sa korisnicima usluga laboratorijskih ispitivanja.

 

Metrološka laboratorija za mehaničke veličine

 

Usluge etaloniranja obavlja akreditovana Laboratorija za etaloniranje mehaničkih veličina. Laboratorija za mehaničke veličine opremljena je savremenom opremom za merenje:

 

Sile –  Uređaji za merenje sile – mašine za ispitivanje mehaničkih osobina materijala ; merni  pretvarači sile –  ukupnog opsega od 2N do 5 MN,

 

Moment sile – Moment ključevi od 10Nm-2000 Nm,

 

Energije udara – Charpy klatna 0-300 J,

 

Tvrdoća metala – Aparati za merenje tvrdoće po Brinelu, Vikersu i Rokvelu.

 

Kontrolno telo i Sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba Instituta IMS direktno učestvuju u radu Centra za metale i energetiku