Centar za puteve i geotehniku

Centar za puteve i geotehniku - Delatnost

 • Višegodišnje liderstvo u oblasti ispitivanja šipova
 • Geološka i geotehnička istraživanja i ispitivanja terena za infrastrukturne objekte (puteve, železničke pruge, mostove, industrijske objekte, aerodrome, stambene i poslovne komplekse i dr.), kao i za potrebe izrade projekata sanacija klizišta
 • Vršenje stručnog nadzora pri izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji infrastrukturnih objekata (državni putevi, železničke pruge, mostovi, brane, industrijski objekti, aerodromi, stambeni i poslovni kompleksi i dr.)
 • Izrada i tehnička kontrola projektne dokumentacije za različite faze i nivoe projektovanja objekata visokogradnje, niskogradnje, saobraćaja i hidrogradnje, kao i za potrebe prostornog planiranja i zaštite životne sredine i drugo
 • Izrada projekata rehabilitacija i rekonstrukcija puteva svih kategorija sa pratećim objektima
 • Projektovanje kolovoznih konstrukcija sa primenom novih asfaltnih mešavina i savremenih tehnologija građenja.
 • Ispitivanje saobraćajne signalizacije na terenu i u laboratorijama Instituta.
 • Izvođenje terenskih istražnih radova/opita: :
  • istražne bušotine
  • statički penetracioni opiti (CPT i CPTU)
  • standardni penetracioni opiti (SPT)
  • opiti dilatometarskom sondom (DMT i SDMT)
  • ispitivanja vodopropustljivosti tla različitim terenskim metodama (VDP)
  • ugradnja pijezometarskih konstrukcija sa praćenjem režima podzemnih voda
  • izrada studija, ekspertiza, konsultantske usluge, kompletan konsalting u oblasti geotehničkog inženjeringa
 • U laboratoriji za puteve i geotehniku vrše se ispitivanja uzoraka tla, kamenog agregata i brašna, bitumena i bitumenskih emulzija, asfaltnih mešavina
 • U okviru laboratorijskih ispitivanja na terenu vrši se kontrola kvaliteta ugrađenog materijala i izvedenih radova (prethodna, tekuća, kontrolna ispitivanja)

Stručni kadar centra čine pedeset tri diplomirana inženjera tehničkih nauka, od kojih su četiri doktora i jedan magistar tehničkih nauka, a na školovanju su trenutno dva doktoranta.

Zaposleni u Centru za puteve i geotehniku autori su više pronalazaka, a takođe i dobitnici brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja.

Ispitivanje šipova
 • SLT metoda (Static load test) – ispitivanje statičke nosivosti šipa
 • DLT metoda (Dynamic load test) – ispitivanje mobilisane nosivosti šipa
 • PDA metoda (Pile driving analysis) – analiza nosivosti šipa u toku izvođenja
 • PIT (SIT) metoda (Pile (Sonic) integrity testing) – ispitivanje integriteta i dužine šipa
 • CSL – Crosshole Sonic Logging – ispitivanje integriteta šipa kroz porečne preseke duž stabla šipa
Geološko – geotehnička istraživanja i ispitivanja terena
Sanacija klizišta
Stručni nadzor
Laboratorija za puteve i geotehniku
Odeljenje za projektovanje saobraćajnica
Ispitivanje saobraćajne signalizacije
Organizacione celine u okviru Centra za puteve i geotehniku

Odeljenje za geotehniku i nadzor

 

Odeljenje za kontrolna i terenska ispitivanja

 

Odeljenje za projektovanje saobraćajnica

 

Laboratorija za puteve i geotehniku