NIR kadar_TerzicA

Naučni blok IMS

dr Anja Terzić, dipl.inž.građ.
Centar za materijale
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
TerzicA
Naučno zvanje:

Naučni savetnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali, cement, cementni kompoziti i veziva, hemija cementa, alternativne mineralne sirovine.

Biografski podaci

Dr. Anja Terzić je diplomirala (2005) na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirala je (2009) na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prethodno je radila u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina i na Fakultetu za graditeljski menadžment Univerziteta Union.

Dr Anja Terzić zaposlena je u Institutu za ispitivanje materijala IMS od juna 2011. godine. Naučni savetnik je od 2020. god. Glavni predmet njenih istraživanja su cementna veziva, hemija cementa i primena različitih alternativnih resursa i industrijskog otpada u cementnim kompozitima. Dr Terzić koristi različite instrumentalne metode analize (DTA/DSC/TG, XRD, FTIR, SEM) u svojim istraživanjima mineralnih sirovina sirovina i građevinskih materijala. Poseban akcenat u svom radu stavlja na primenu alternativnih resursa i industrijskog otpada, optimizaciju sirovinskog sastava cementnih mešavina, tehnološke parametre procesa proizvodnje i kvalitet proizvoda.

Dr Terzić je objavila više od 100 bibliografskih jedinica, od kojih je 69 u međunarodnim časopisima. Trenutno ima h-indeks 12 i 561 citata (SCOPUS), a recenzirala je više od 150 radova u visokorangiranim međunarodnim časopisima, ostvarivši veliki uticaj u svojoj oblasti. Ona je sertifikovani recenzent izdavača Elsevier i Publons. Rukovodila je podprojektom nacionalnog projekta u periodu 2011-2019 (Multidisciplinarni projekat III45008). Član tima je na bilatralama i multilateralnim projektima (ERASMUS, COST). Član je Srpskog keramičarskog društva i RILEM-ovih tehničkih komiteta (BEC: Bio-stabilised earth-based construction: performance-approach for better resilience; 282-CCL: Calcined Clays as Supplementary Cementitious Materials i UMV: Upcycling Powder Mineral “Wastes” into Cement Matrices”). Ima dobru saradnju sa istraživačima i institucijama iz inostranstva.