NIR kadar_JankovicK

Naučni blok IMS

dr Ksenija Janković, dipl.građ.inž.
Centar za materijale
Laboratorija za beton
dr Ksenija Jankovic
Naučno zvanje:

Naučni savetnik

Oblast istraživanja:

Građevinski materijali i tehnologija betona

Dr Ksenija Janković, naučni savetnik je rođena 23. maja 1966. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila osnovnu i srednju školu (matematičkog usmerenja). Na Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala se školske 1984/85. godine. Diplomirala je 1990. godine na smeru za betonske konstrukcije konstruktivnog odseka. Poslediplomske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu, Odsek za tehnologiju i organizaciju izvođenja radova u građevinarstvu je upisala školske 1990/91. godine. Magistarsku tezu “Istraživanje zavisnosti između čvrstoće pri pritisku i zrelosti betona” je odbranila 1994. god. Doktorsku disertaciju “Polimerom modifikovani betoni na bazi reciklirane opeke” odbranila je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 28.01.1999. god.

Na Građevinski fakultet u Beogradu je primljena kao jedan od mladih talenata u svojstvu saradnika u naučno-istraživačkom radu u decembru 1992. godine. Tokom rada na fakultetu učestvovala je u naučno-istraživačkom i laboratorijskom radu iz oblasti tehnologije betona, radu sa studentima iz oblasti građevinskih materijala, kao i izradi investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju betonskih konstrukcija.

Od 1. marta 1995. godine zaposlena je u Institutu za ispitivanje materijala a.d. – IMS, Beograd. Učestvovala je kao rukovodilac i saradnik na atestiranju betonskih kanalizacionih cevi i aditiva za beton, ispitivanju betonskih prefabrikovanih elemenata, prethodnim probama betona, naknadnom dokazu kvaliteta betona, izradi projekata betona, završnoj oceni kvaliteta betona, izradi dokumentacije za proizvodnju elemenata IMS sistema građenja, ispitivanju betona u skladu sa domaćim i stranim standardima (ISO, ASTM, BS, DIN, EN). U naučnoistraživačkoj delatnosti, njena istraživanja su fokusirana naročito na: betone sa recikliranim agregatom (opeka, beton), polimerom modifikovane betone, mikroarmirane betone, samozbijajuće betone, betone visokih čvrstoća i betone izuzetno visokih svojstava. Bila je uključena je u stručni nadzor nad više laboratorija za beton pri fabrikama proizvođača betona. Posebno je značajan njen rad na implementaciji Direktive CPD 89/106 i uvođenju evropskih standarda iz oblasti betona i betonskih proizvoda. Rezultati njenih istraživanja su primenjeni na projektima izgradnje i sanacije građevinskih konstrukcija.

Tokom 1996. je radila i u Službi sistema kvaliteta u Institutu IMS. Bila je Rukovodilac u Laboratoriji za beton u okviru akreditovane Centralne laboratorije za ispitivanje materijala u Institutu za ispitivanje materijala u periodu 2009-2019.god.

Ima licence Inženjerske komore Srbije za odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru, 2007. je izabrana za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Građevinarstvo.

Za člana Naučnog veća Instituta IMS izabrana je 1999, a od 2014. do danas je Predsednik Naučnog veća Instituta IMS.

Bila je Zamenik predsednika i Predsednik  Upravnog odbora Instituta IMS 2006-2007.god.

Od 2003. do 2005. je bila član Upravnog odbora Jugoslovenskog društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija.

Od juna 1996. do oktobra 2002. i u periodu 2006. – aprila 2011. je bila član redakcionog odbora časopisa “Materijali i konstrukcije”. Od aprila 2011. do danas je član redakcionog odbora časopisa “Građevinski materijali i konstrukcije”.

Bila je član programskih, redakcionih, naučnih i organizacionih odbora na više skupova nacionalnog i međunarodnog značaja.

Dobitnik je nagrade Privredne komore Beograda za najbolji odbranjen doktorat u školskoj 1998/99. godini. Dr Ksenija Janković je 2005. dobila diplomu Zaslužnog člana Jugoslovenskog društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija u znak priznanja za zalaganje i postignute uspehe u organizaciji rada i ostvarivanju ciljeva JUDIMK-a kao i unapređenju i razvoju celokupne struke. Nosilac je diplome Počasnog člana Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije od 2014. Za doprinos razvoju naučnog stvaralaštva, dobila je Povelju Zadužbine Andrejević, 2014. godine.

Bila je angažovana na projektima tehnološkog razvoja iz oblasti građevinarstva koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije  od 2002-2019. Do sada je objavila preko 200 naučnih radova, 9 tehničkih unapređenja i prijavila je 2 patenta. Imala je više predavanja po pozivu na skupovima međunarodnog značaja.

Dr K. Janković je bila rukovodilac inovacionog projekta “Betonski blok od penobetona”, IP06-8205 u toku 2006. godine, koji je finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Rukovodila je projektom “Primena induistrijskog otpadnog materijala u proizvodnji betona” sa Slovenian National Building and Civil Engineering Institute u okviru naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije u periodu 2016-2017. Bila je član je Upravnog odbora projekta COST Akcije TU 1404 “Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures”, 2014-2018. Rukovodila je bilateralnim projektom „Tailor made self-compacting heavyweight concrete with waste materials“ između Srbije i Turske 2021-2023. Trenutno učestvuje na projektu Erasmus+ project: 101111694 — GREENCO, Education for GREEN transformation of COnstruction sector, coordinator University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2023-2026.

Učestvovala je u izradi predloga projekta za FP7, COST, ERASMUS + i H2020.

U okviru naučnih istraživanja koja vodi, više mladih istraživača  je eksperimentalni deo doktorskih disertacija, magistarskih teza i master radova uradilo pod njenim rukovodstvom.

Član je Komisije za razmatranje prijava na Javni poziv Ministarstva za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republilci Srbiji; monografija u Republici Srbiji; održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji i učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Recenzirala je više inovacionih projekata koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Recenzent je za međunarodne časopise: Construction and Building Materials, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, International Journal of Pavement Engineering, Science of Sintering, Technical Gazette, Građevinar i Journal of Civil Engineering and Construction Technology.

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:

 • Član Društva građevinskih konstruktera Srbije (DGKS)
 • Član Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije (DIMK)
 • Član Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)
 • Član Inženjerske komore Srbije
 • Član IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering), 2010.
 • Član RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures).

Od 1996. je član više komisija Saveznog zavoda za standardizaciju. Trenutno je član Komisije za beton i komponente betona, armirani beton i prednapregnuti beton KS U 071 Instituta za standardizaciju Republike Srbije.

Značajnije reference:

 1. Janković, K., Nikolić, D. and Bojović, D. (2012): “Concrete paving blocks and flags made with crushed brick as aggregate”, Construction and Building Materials, Vol. 28, 659-663, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.10.036
 2. Janković, K., Stanković, S., Bojović, D., Stojanović, M., and Antić L. (2016): “The influence of nano-silica and barite aggregate on properties of ultra high performance concrete”, Construction and Building Materials, Vol. 126, 147-156, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.09.026.
 3. Jankovic, K., Lončar, Lj., Bojović, D. and Stojanović, M (2016): “Durability of concrete with different types of cement”, Romanian Journal of Materials, Vol. 46, No. 2, 215-221.
 4. Janković, K., Šušić, N., Stojanović, M., Bojović, D. and Lončar Lj. (2017): “The influence of tailings and cement type on durability properties of self-compacting concrete”, Technical Gazette, Vol.24, No.3, 957-962, DOI: 10.17559/TV-20160304113800.
 5. Studija “Valorizacija šljake iz TE”, Institut IMS, Ugovor: EPS br. 546/15-14 od 23.04.2014; IMS br. 41-4134 od 23.04.2014., Institut IMS, 2014.

 

Link za pristup podacima na portalu Enauka: https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp04173