NIR kadar_MijatovicN

Naučni blok IMS

dr Nevenka Mijatović, master inž.teh.
Centar za materijale
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
Mijatovic Nevenka
Naučno zvanje:

Naučni saradnik

Oblast istraživanja:

Analitička hemija, građevinski materijali, alternativne mineralne sirovine, hemija cementa

Nevenka N. Mijatović je diplomirala na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Master studije završila je na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, 2013. godine, i doktorirala na Tehnološko-metallurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, 2022. godine. Tokom perioda od 2007. do 2010. god., radila je u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru.

Od 2010. godine Nevenka je zaposlena u Institutu za ispitivanje materijala u Beogradu, specijalizirajući se za analizu rendgenske fluorescentne spektrometrije (XRF) i optičko emisione spektrometrije sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES). Radi kao inženjer u laboratoriji za veziva, hemiju i maltere od 2010. godine, i kao tehnički ekspert za čvrsti otpad u okviru Provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PT) Instituta IMS od 2017. godine. Nevenka Mijatović je takođe član komisije za gvožđe i čelik Instituta za standardizaciju Srbije.

Dr Nevenka Mijatović je naučni saradnik od 2022. godine. Glavni predmet njenih istraživanja je oblast analitičke hemije primenjena na građevinske materijale. U svojim istraživanjima koristi statističku analizu i matematičke alate, često kombinovane sa spektroskopskim metodama. Takođe u svom radu stavlja akcenat na primenu alternativnih resursa i industrijskog otpada.

Autor je više od 40 bibliografskih jedinica, od kojih je 18 objavljeno u međunarodnim časopisima. Ima h-indeks 7 sa 94 citata (SCOPUS), isključujući samocitiranja. Ona je sertifikovani recenzent priznat od strane Elseviera i Publonsa. Bila je član tima projekta Mortar Design for Conservation. Danube Roman Frontier 2000 Years after (MODECO 2000), finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije (2020-2022).