Centar za puteve i geotehniku-Odeljenje

Centar za puteve i geotehniku - Reference

Odeljenje za projektovanje saobraćajnica
U okviru odeljenja za projektovanje saobraćajnica, izrađen je veliki broj projekata rehabilitacije državnih puteva I i II reda kao i projekata kolovoznih konstrukcija sa primenom novih asfaltnih mešavina i savremenih tehnologija građenja. Projekte prati geodetsko snimanje terena, ocena stanja postojeće kolovozne konstrukcije (merenje podužne ravnosti – IRI indeks, makroteksture kolovoza, poprečne ravnosti, otpora klizanju, nosivosti kolovozne konstrukcije, snimanje oštećenosti kolovoza digitalnom kamerom), istražni radovi (istražne jame i sondažne bušotine) i laboratorijska ispitivanja kvaliteta materijala u slojevima kolovozne konstrukcije i obrada uzoraka u laboratoriji sa izradom geotehničkih elaborata.
Novije reference:
 • Glavni projekat poboljšanja državnog puta IA reda A1, Beograd – Niš Deonica: Mali Požarevac – Ralja (desna traka)
 • Projekti pojačanog održavanja i rehabilitacije kolovoza državnih puteva
  • IA reda (A1: Beograd – Niš, deonica: Vrčin – Mali Požarevac, desna traka)
  • IIA reda (202: Karajukića Bunari – Tutin; 204: Pazarište – Rasno)
  • IB reda (35: Karbulovo – Trnjane; IB35: Kladovo – Niš; IB39: Babušnica-Pirot)
  • IIB reda (338: Sedlari – Varda; 337: Osečina–Pecka; 335: Šljivova–Pecka)
 • Idejni i Glavni projekti saobraćajnica C1, C2, C3, C4, C6 i parkirališta na građevinskim parcelama 7 i 8 na “Jabučkom Ravništu” na Staroj Planini
 • Projekat za građevinsku dozvolu PGD saobraćajnice Južni bulevar od ulice Maksima Gorkog do ulice Grčića Milenka
 • Tehnička kontrola glavnog projekta Obilaznice Beograda, Sektor 4, petlje “Petlovo Brdo” i “Orlovača”, Sektor 3 zona mosta na Savi
 • Tehnička kontrola projekta izvedenog objekta I faze autoputa E-70/E-75 Obilaznica Beograda, Sektori 1, 2 i 3
 • Tehnička kontrola dopune glavnog projekta autoputa E-75 deonica: leva traka “Kelebija – petlja Subotica – jug”
Aktuelni projekti izrade tehničke dokumentacije
 • Rehabilitacija kolovoza državnog puta IIA 142, deonica Valjevska Kamenica-Šabačka Kamenica