Centar za metale i energetiku-Reference

Centar za metale i energetiku - Reference

Novije reference
Reference Centra, profesionalan i kvalitetan rad visokostručnog i specijalizovanog kadra, savremena oprema i kontinuirani razvoj i osvajanje novih tehnika ispitivanja, preporuka su za investitore, izvođače i konsultante:
R.br. Referenca Investitor
1
Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva u toku projekta „Zamena isparivača od kote 4m do kote 72,5m, DeNox gorionici sa kavezima, rekonstrukcija kanala…Zamena parovoda RA linije – 220t bloka B“, Zamena ovešenja cevovoda RL linije
JP EPS Beograd, Ogranak TE Nikola Tesla B, Obrenovac – Ušće
2
Kontrola tehničke dokumentacije za prijem i ispitivanje mašinske opreme za sanaciju RHE BB
JP EPS Beograd, Ogranak Drinsko-Limske HE, RHE Bajina Bašta
3
Superkontrola  nad izvođenjem radova na transmisionom gasovodu (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske na teritoriji republike Srbije
BUREAU VERITAS d.o.o., Beograd
4
Fabrički prijem opreme od strane instituta pri izradi i sanaciji delova hidroagregata u fabrikama  LMZ, Silovie Mašini, Rusija
JP EPS Beograd, Ogranak HE Đerdap, HE Đerdap 1 Kladovo
5
Ispitivanje turbinske i hidromehaničke opreme
JP EPS Beograd, Ogranak HE Đerdap, (HE Đerdap 1; HE Đerdap 2; HE Pirot, Vlasinske HE)
6
Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB i RC,  ispitivanje prestrujnih parovoda,  ispitivanje turbinske opreme metodama bez razaranja
JP EPS Beograd, Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
7
Ispitivanje hemijskog  sastava i mehaničkih osobina materijala
Rudnici sa podzemnom ekspolatacijom u sastavu JP EPS (Rudnik olova i cinka Veilki Majdan, Senjski rudnik i Rudnik Resavica); Površinski kopovi u sastavu JP EPS Beograd (Ogranak RB Kolubara, Ogranak TE KO Kostolac); razne kompanije iz oblasti metalske i mašinske industrije, puteva i građevinarstva)
8
Ispitivanje u cilju Sertifikacije betonskog čelika
Fabrike u Srbiji, Bosni  i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Italiji, Grčkoj, Rumuniji i Turskoj
9
Sertifikacija osoblja u oblasti zavarivanja
Firme koje se bave zavarivanjem, izradom i održavanjem zavarenih konstrukcija
10
Etaloniranje uređaja za merenje mehaničkih veličina
Firme iz oblasti: građevinarstva i putarske industrije, izrade metalnih i mašinskih konstrukcija, fakulteti i Instituti iz oblasti građevinarstva i mašinstva, ispitivanja metodama sa i bez razaranja