STIMS-Sertifikacija proizvoda

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Institut IMS je akreditovan kod Akreditacionog tela Srbije kao sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije građevinskih proizvoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016, Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda, akreditacioni broj 04-003, za cement, u skladu sa zahtevima važećeg Pravilnika o kvalitetu cementa i čelik za armiranje betona, u skladu sa zahtevima Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona.

Pored toga, na osnovu Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Institut IMS je imenovan kao telo za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti, odnosno ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi sledećih građevinskih proizvoda:

  • cementa opšte namene i cementa za specijalnu namenu
  • crepova i fazonskih komada od gline i crepova i fazonskih komada od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova
  • keramičkih pločica
  • čelika za armiranje betona
  • elemenata za zidanje od gline, elemenata za zidanje od kalcijum-silikata i blokova od gline za polumontažne sitnorebraste tavanice
  • hemijskih dodataka betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje
  • frakcionisanog agregata za beton i asfalt
  • elemenata sistema cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu
  • portland-kompozitnih cemenata sa smanjenim sadržajem klinkera

U skladu sa navedenim, Institut IMS je upisan pod jedinstvenim registarskim brojem И 030 u registar imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, koji se vodi kod Ministarstva privrede Republike Srbije.

Sertifikaciono telo za građevinske proizvode Instituta IMS je uspostavilo saradnju sa prijavljenim telima (NB) iz Evropske unije, pa je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi sertifikaciju građevinskih proizvoda u skladu sa važećom regulativom u EU, čime se proizvođačima građevinskih proizvoda u Republici Srbiji omogućava postavljanje CE znaka i izvoz na tržište EU.