STIMS-Ocenjivanje usaglašenosti

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Ocenjivanje usaglašenosti

Institut IMS je akreditovan kod Akreditacionog tela Srbije kao sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016, Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda, rešenje broj 04-003, za sledeće proizvode:

 
R.br.Proizvod / Grupa proizvodaReferentni dokument
1
Cement
2

Čelik za armiranje betona u obliku:

  • šipki, valjane žice, vučene žice i proizvoda dobijenih odmotavanjem kotura;
  • tabli mašinski zavarene mreže fabričke izrade;
  • rešetkastih nosača.
 
 

Opšte informacije o postupku sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti prikazane su u dokumentu ST 02, Pravila Instituta IMS za sertifikaciju proizvoda.

 

Podnošenje prijave

 

Prijava za ocenjivanje usaglašenosti podnosi se na zvaničnom obrascu sertifikacionog tela (STZ 16i Zahtev za sertifikaciju cementa), čime klijent potvrđuje da je saglasan sa uslovima sertifikacije. Uz prijavu za sertifikaciju klijent je dužan da podnese sva dokumenta, koja zavisno od tehničke specifikacije zahteva sertifikaciono telo.

 

Dodeljivanje znaka usaglašenosti

 

Na osnovu Sertifikata o usaglašenosti, klijent stiče pravo na upotrebu znaka usaglašenosti. Sertifikaciono telo Instituta IMS obaveštava klijenta o obavezi stavljanja znaka usaglašenosti na proizvod (ili na drugi prikladan način) i dostavlja mu logo znaka usaglašenosti za tekuću godinu. Upotreba sertifikata i znaka usaglašenosti bliže je definisana dokumentom STU 04, Pravila za upotrebu sertifikata i znaka usaglašenosti.

 

Reagovanje na prigovore/žalbe

 

Klijenti imaju pravo da ulože prigovor i/ili žalbu u svima slučajevima kada smatraju da su u postupku sertifikacije proizvoda, koje sprovodi Institut IMS, oštećeni. Institut IMS će sa prigovorima/žalbama pristupiti na odgovarajući način i u skladu sa dokumentom, STP 04, Postupak rešavanja prigovora i žalbi.