Centar za metale i energetiku-Reference18XX

Centar za metale i energetiku - Reference

Laboratorija za ispitivanje metala
Kontrolno telo
Laboratorija za etaloniranje mehaničkih veličina
2018.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Fabrički prijem opreme od strane instituta pri izradi i sanaciji delova hidroagregata u fabrikama LMZ, Silovie Mašini, Rusija; Litostroj, Ljubljana)
JP EPS BEOGRAD
Ogranak HE Đerdap
HE ĐERDAP 1 Kladovo
2
Ispitivanje mašinske opreme
JP EPS BEOGRAD
Ogranak HE Đerdap
HE ĐERDAP 1 Kladovo
3
Ispitivanje opreme za potrebe revitalizacije HE Đerdap 2
JP EPS BEOGRAD
4
Kontrola kvaliteta zavarenih spojeva pri montaži VI BTO sistema
JP EPS BEOGRAD Ogranak
5
Ispitivanje opreme bez razaranja HMO – HE PIROT
JP EPS BEOGRAD Ogranak HE Đerdap HE Pirot, Pirot
6
Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB i RC i ispitivanje prestrujnih parovoda metodama bez razaranja za 2018. TENT A, blokovi A1i A2
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
7
Ispitivanje turbinske opreme Ispitivanje NDT metodama (lopatice, vretena, ležajevi, …) za remont 2018. blokovi A1 i A2
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
8
Ispitivanje metodama bez razaranja, Blok B1 i B2 – TENT B
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE Nikola Tesla- TENT B, Ušće
9
Ispitivanje metala sa i bez razaranja
JP EPS BEOGRAD Ogranak TE KO Kostolac, Kostolac
10
Ispitivanje zavarenih spojeva na cevovodima visokog nivoa opasnosti u TE KO Kostolac
JP EPS BEOGRAD
Ogranak TE KO Kostolac, Kostolac
11
Specijalna ispitivanja i ekspertize u TE KO Kostolac B
JP EPS BEOGRAD
Ogranak TE KO Kostolac, Kostolac
12
Ispitivanje preostalog radnog veka ventila koji rade u kritičnim uslovima – TENT – A
JP EPS BEOGRAD
Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
13
Ispitivanje stanja materijala I, II i III cevovoda na HE Perućica
EP CRNE GORE A.D. NIKŠIĆ
CRNA GORA
14
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
JP EPS, Ogranak TE KO KOSTOLAC, PRIM DOO, Kostolac PROLETER AD , METALSKA INDUSTRIJA, Arilje
ALSIKO, Mladenovac TEHNOMARKET, Pančevo ŽICA PROMET PLUS, Arilje
15
Sertifikacija betonskog čelika
KÜRÜM International Sh.A.Ish- Kombinati Metalurgjik Elbasan/Albania
TRGOVIR DOO, Gračanica, BiH Arcelor Mittal, Zenica ALSIKO DOO BEOGRAD
16
Ispitivanje mehaničko-tehnoloških osobina vijaka, navrtki i podloški
MARKANT, Valjevo DIV betonski pragovi, Svrljig
17
Ispitivanja proizvoda od gvožđa i čelika (armatura, užad za prednaprezanje, cevi…)
OGRANAK TERNA S.A. Serbia, Beograd
JP ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA, Resavica
Aktor A.T.E, Ogranak Beograd