NIR kadar_CorlukaS

Naučni blok IMS

Stevan Ćorluka, master inž.geol.
Centar za puteve i geotehniku
Corluka Stevan
eNauka
ORCID
RIMS-Repozitorijum Instituta IMS
LinkedIn
tel: (+381 11) 2650-322 / 419;  064-563 1315
stevan.corluka@institutims.rs
 
Istraživačko zvanje:

Istraživač saradnik

Oblast istraživanja:

Inženjerska geologija, geomehanika i geotehničko inženjerstvo

Rođen sam 08.11.1992 godine u Kikindi (Srbija). Osnovnu školu sam završio u Ruskom Selu a srednju školu u Kikindi. Geološki odsek Rudarsko-geološkog fakulteta – smer za geotehniku upisao sam školske 2011/2012. godine. Osnovne studije sam  završio školske 2014/2015 godine opštim prosekom 8.75; Master studije sam završio školske 2015/2016 godine opštim prosekom 9.00.

Doktorske studije upisao sam školske 2016/2017 godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, naučna oblast Geotehnika.

Zaključno sa školskom 2020/2021. godine položio sam sve ispite predviđene studijskim planom i programom sa opštom prosečnom ocenom 9.93.

U februaru 2021.godine Veće naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu prihvatilo mi je temu doktorske disertacije na temu: ,,Rezidualna čvrstoća smicanja neproduktivnih sredina sa PK Drmno”

Nakon završetka studija, od decembra 2016. godine do novembra 2023. godine zaposlen u Rudarskom Institutu u Zemunu u laboratorija za geomehaniku kao stručni saradnik. Učestvovao sam u izradi više projekata i studija iz oblasti rudarstva i geologije, geotehničkim istraživanjima terena, laboratorijskim geomehaničkim ispitivanjima, proračunima fundiranja objekata, analizom stabilnosti kosina.

Od novembra 2023. godine zasnivam  radni odnos u Institutu za ispitivanje materijala u Beogradu, Centru za puteve i geotehniku u Laboratoriji za Geomehaniku.