NIR kadar_VasicVM

Naučni blok IMS

dr Milica Vasić, dipl.inž.tehn.
Centar za materijale
Laboratorija za građevinsku keramiku
VasicM
Naučno zvanje:

Viši naučni saradnik

Oblast istraživanja:

Sirovine u građevinskoj industriji

Milica V. Vasić je diplomirala (2006) i doktorirala (2013) na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U Institutu za ispitivanje materijala IMS je zaposlena od maja 2006. Dr Vasić je u zvanju višeg naučnog saradnika od juna 2021. Glavni predmeti istraživanja su upotrebljivost glina i industrijskog otpada u proizvodnji građevinskog materijala. U svom istraživanju vezanom za sirovine i upravljanje kvalitetom proizvoda primenjuje statističku analizu i koristi matematičke alate. Poseban akcenat je na primeni industrijskog otpada, optimizaciji sirovinskog sastava, tehnološkim parametrima procesa proizvodnje i kvalitetu proizvoda. Dr Vasić je objavila više od 100 bibliografskih jedinica, od kojih je 48 u međunarodnim časopisima. Dr Vasić ima h-indeks 15 (SCOPUS i WoS), a recenzirala je više od 140 radova u poslednjih pet godina u visokokvalitetnim međunarodnim časopisima, ostvarivši veliki uticaj u ovoj oblasti. Ona je sertifikovani recenzent kompanija Elsevier i Publons. Rukovodila je podprojektnim zadatkom u okviru nacionalnog projekta u periodu 2011-2019 (Multidisciplinarni projekat III45008). Član je nekoliko srpskih keramičarskih organizacija i jedne međunarodne. Ima dobru saradnju sa mnogim kolegama u inostranstvu. Ona je angažovana kao urednica časopisa International Journal of Manufacturing Economics and Management, član savetodavnog odbora u časopisu Heliyon (odeljak za nauku o zemlji kao materijalu), član uredničkog tima u časopisu Edelweiss i član recenzentskog odbora u nekoliko M20 časopisa. Dr Vasić je član Skupštine akcionara i Naučnog veća Instituta IMS.

Relevantni projekti:

  1. COST Action CA20133 CROSS-BORDER TRANSFER AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RESOURCE RECOVERY STRATEGIES TOWARDS ZERO WASTE (FULLRECO4US), WG1: Bioenergy recovery from wastes, since 2023.
  2. National project III 45080: The research and development of multifunctional materials based on domestic raw materials by the modernization of traditional technologies, 2011-2019.
  3. National project TR 19020: Research and development of novel technological processes as a starting point for connecting the energy efficiency in the brick clay industry, 2008-2010.
  4. National project TR 19017: Research, development, and application of methods, testing procedures, control, and certification of products and processes following the requirements of international standards and regulations, 2008-2010.