Sertifikaciono telo - Postupak sertifikacije

Potencijalni naručioci sertifikacije proizvoda mogu se upoznati sa postupkom sertifikacije i svim relevantnim informacijama preko web strana Instituta IMS, telefonom, mailom ili na informativnom razgovoru. U fazi početnog kontakta sertifikaciono telo dobija osnovne informacije od klijenta o proizvodu koji se sertifikuje.

Tokom ove faze sertifikaciono telo upoznaje klijenta sa:


Postupak sertifikacije koji sprovodi sertifikaciono telo Instituta IMS sastoji se iz sledećih faza:
  • podnošenje prijave za sertifikaciju
  • preispitivanje prijave
  • ugovaranje
  • vrednovanja (uzorkovanje, ispitivanje karakteristika propisanih tehničkim propisom/standardom;)
  • preispitivanje rezultata vrednovanja proizvoda
  • donošenje odluke o sertifikaciji
  • dodeljivanje znaka usaglašenosti
  • nadzora

Podnošenje prijave za sertifikaciju
Podnošenjem prijave za sertifikaciju na zvaničnom obrascu sertifikacionog tela, klijent se prijavljuje za sertifikaciju proizvoda i potvrđuje da je saglasan sa uslovima sertifikacije. Uz prijavu za sertifikaciju klijent je dužan da podnese sva dokumenta, koja zavisno od standarda, tehničkih propisa ili tehničke specifikacije zahteva sertifikaciono telo.
Preispitivanje prijave
Sertifikaciono telo preispituje dobijenu prijavu sa ciljem da utvrdi da li su informacije o klijentu i proizvodu dovoljne za sprovođenje procesa sertifikacije, da li je jasno definisan predmet i područje tražene sertifikacije, da li je otklonjena svaka razlika u razumevanju između Instituta IMS i klijenta, kao i da bi se utvrdilo da li je Institut IMS, kao organizacija za sertifikaciju proizvoda, u mogućnosti da sprovede predmetni postupak sertifikacije.
Preispitivanje takođe obuhvata i proveru potencijalnih rizika po nezavisnost i nepristrasnost. U toku preispitivanja mogu se od klijenta tražiti dodatne informacije.
Institut IMS, sprovodi sertifikaciju proizvoda za koju je osposobljen, tako da će se u slučaju nedostatka bilo koje kompetententnosti ili sposobnosti za aktivnosti sertifikacije, odbiti sprovođenje iste.
Ugovaranje
Na osnovu podnete prijave potencijalnog klijenta, rukovodilac sertifikacionog tela dostavlja ponudu usmeno ili pisano sa podacima o obimu sertifikacije, potrebnom vremenu za sprovođenje sertifikacije, ceni i uslovima plaćanja. Prihvatanjem ponude pristupa se realizaciji narednih faza postupka sertifikacije. U slučaju prihvatanja ponude, potpisan i overen obrazac zahteva za sertifikaciju u kome klijent izjavljuje da je upoznat sa dokumentom Pravila Instituta IMS za sertifikaciju proizvoda i svojim obavezama, smatra se sporazumom o sertifikaciji.
Ukoliko postoji interes i mogućnost za dugoročnu saradnju, pristupa se izradi ugovora sa klijentom.
Vrednovanje (uzorkovanje, ispitivanje)
Uzorokovanje proizvoda, u skladu sa šemama sertifikacije, sprovodi predstavnik sertifikacionog tela Instituta IMS. Postupak ispitivanja sprovodi se u akreditovanim laboratorijama za ispitivanje Instituta IMS, ili drugim kompetentnim laboratorijama sa kojima Institut IMS, uz saglasnost klijenta, podugovara ispitivanja.
Preispitivanje rezultata vrednovanja proizvoda
Nakon završenog vrednovanja, lice ovlašćeno za preispitivanje proizvoda, vrši preispitivanje svih informacija i rezultata vrednovanja, a na osnovu kriterijuma iz odgovarajućih standarda, tehničkih propisa ili tehničkih specifikacija i daje predlog rukovodiocu sertifikacionog tela za odluku o sertifikaciji.
Donošenje odluke o sertifikaciji
Na osnovu predloga ovlašćenog lica, rukovodilac sertifikacionog tela donosi odluku o dodeljivanju/nedodeljivanju sertifikacije. Ako je odluka pozitivna, klijentu se dostavljaju dva primerka Sertifikata o usaglašenosti. Kod negativnog nalaza i donošenja odluke o nedodeljivanju sertifikata, podnosilac zahteva se obaveštava o razlozima donošenja takve odluke.
Podatak o izdatom sertifikatu objavljuje se u Registru sertifikovanih klijenata. U navedenom Registru se ažurira status klijenata u odnosu na sertifikaciju (produžen, suspendovan, oduzet, povučen).
Dodeljivanje znaka usaglašenosti
Na osnovu Sertifikata o usaglašenosti, klijent stiče pravo na upotrebu znaka usaglašenosti. Sertifikaciono telo Instituta IMS obaveštava klijenta o obavezi stavljanja znaka usaglašenosti na proizvod (ili na drugi prikladan način) i dostavlja mu logo znaka usaglašenosti za tekuću godinu. Upotreba sertifikata i znaka usaglašenosti bliže je definisana dokumentom STU 04, Pravila za upotrebu sertifikata i znaka usaglašenosti.
Uslovi za održavanje sertifikata
U cilju održavanja sertifikata Institut IMS sprovodi nadzor kod svih klijenata. Cilj nadzora je utvrđivanje da li je sertifikovani proizvod permanentno usaglašen sa zahtevima standarda ili tehničkog propisa prema kome je sertifikovan, kao i da li se sertifikat i znak usaglašenosti koriste u skladu sa STU 04, Pravila za upotrebu sertifikata i znaka usaglašenosti.
Reagovanje na prigovore/žalbe
Klijenti imaju pravo da ulože prigovor i/ili žalbu u svima slučajevima kada smatraju da su u postupku sertifikacije proizvoda, koje sprovodi Institut IMS, oštećeni. Institut IMS će sa prigovorima/žalbama pristupiti na odgovarajući način i u skladu sa dokumentom, STP 04, Postupak rešavanja prigovora i žalbi.

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke