Sertifikaciono telo - Ocenjivanje usaglašenosti

Pored navedenog, Institut IMS ad je imenovan kao telo za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti Cementa opšte namene i cementa za specijalnu namenu Rešenjem br. 35-00-00251/2013-04 od 28.05.2014. godine od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prema Pravilniku o kvalitetu cementa ("Službeni glasnik RS", br. 34/2013 i 44/2014).

Institut IMS ad je upisan u registar imenovanih tela pod jedinstvenim registarskim brojem И 030.

Institut IMS je akreditovan kod Akreditacionog tela Srbije kao sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016, Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda, rešenje broj 04-003, za sledeće proizvode:
R.br. Proizvod / Grupa proizvoda Referentni dokument
1
Cement
2
Betonske cevi za kanalizaciju dužine iznad jednog metra
3
Vrata i drugi elementi za zatvaranje otvora u zidovima
4
Zidovi-nenoseći
5
Krovni pokrivači
6
Čelik za armiranje betona u obliku:
  1. šipki, valjane žice, vučene žice i proizvoda dobijenih odmotavanjem kotura;
  2. tabli mašinski zavarene mreže fabričke izrade;
  3. rešetkastih nosača.

Opšte informacije o postupku sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti prikazane su u dokumentu ST 02, Pravila Instituta IMS za sertifikaciju proizvoda.
Podnošenje prijave
Prijava za ocenjivanje usaglašenosti podnosi se na zvaničnom obrascu sertifikacionog tela (STZ 16i Zahtev za sertifikaciju cementa), čime klijent potvrđuje da je saglasan sa uslovima sertifikacije. Uz prijavu za sertifikaciju klijent je dužan da podnese sva dokumenta, koja zavisno od tehničke specifikacije zahteva sertifikaciono telo.
Dodeljivanje znaka usaglašenosti
Na osnovu Sertifikata o usaglašenosti, klijent stiče pravo na upotrebu znaka usaglašenosti. Sertifikaciono telo Instituta IMS obaveštava klijenta o obavezi stavljanja znaka usaglašenosti na proizvod (ili na drugi prikladan način) i dostavlja mu logo znaka usaglašenosti za tekuću godinu. Upotreba sertifikata i znaka usaglašenosti bliže je definisana dokumentom STU 04, Pravila za upotrebu sertifikata i znaka usaglašenosti.
Reagovanje na prigovore/žalbe
Klijenti imaju pravo da ulože prigovor i/ili žalbu u svima slučajevima kada smatraju da su u postupku sertifikacije proizvoda, koje sprovodi Institut IMS, oštećeni. Institut IMS će sa prigovorima/žalbama pristupiti na odgovarajući način i u skladu sa dokumentom, STP 04, Postupak rešavanja prigovora i žalbi.

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke