Sertifikaciono telo - Obim sertifikacije

Institut IMS je akreditovan kod Akreditacionog tela Srbije kao sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016, Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda, rešenje broj 04-003.
Institut IMS sprovodi sertifikaciju proizvoda iz sledećeg obima akreditacije:
R.br. Proizvod / Grupa proizvoda Referentni dokument
1
Dodaci betonu
2
Cement
3
Betonske cevi za kanalizaciju dužine preko 1m
4
Frakcioni kameni agregat za beton i asfalt
5
Vrata i drugi elementi za zatvaranje otvora u zidovima
6
Zidovi-nenoseći
7
Krovni pokrivači
8
Čelik za armiranje betona, opsega dimenzija/prečnika od 4mm do 32mm koji se ugrađuje u betonske konstrukcije, i to u obliku:
  1. šipki, valjane žice, vučene žice i proizvoda dobijenih odmotavanjem kotura;
  2. tabli mašinski zavarene mreže fabričke izrade;
  3. rešetkastih nosača.

Institut IMS ad je na osnovu Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 35-00-00251/2013-04 od 28.05.2014. godine, imenovan kao telo za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti cementa opšte namene i cementa za specijalnu namenu u skladu sa zahtevima Pravilnika o kvalitetu cementa (Sl. glasnik RS, br. 34/13 i 44/14).
Takođe, Institut IMS ad je na osnovu Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 119-01-00217/2016-08 od 21.04.2017. godine, imenovan kao telo za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti čelika za armiranje betona u skladu sa zahtevima Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015 i 44/2016).
Institut IMS ad je upisan u registar imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti pod jedinstvenim registarskim brojem И 030.

Institut IMS je od 01.01.2014. godine u mogućnosti da svojim klijentima ponudi sertifikaciju građevinskih proizvoda u skladu sa važećom regulativom u EU (Uredbom (EU) br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Saveta (CPR) i harmonizovanim tehničkim specifikacijama), čime se proizvođačima omogućava postavljanja CE znaka i izvoz na tržište EU.
Naime, Institut IMS je krajem 2013. godine potpisao ugovor sa češkim institutom TZUS www.tzus.cz o saradnji i zajedničkom nastupu na tržištu RS, kojim se proizvođačima građevinskih proizvoda iz RS omogućava jednostavniji, jeftiniji i brži način dobijanja neophodnih dokumenata (sertifikata, izveštaja o ispitivanju) za plasiranje građevinskih proizvoda na tržište EU.

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke