Olivera Vušović


Odabrane reference u periodu od 2000.godine
R.br. Naziv rada Godina
1
Radojević Z., Arsenović M., Terzić A., Vušović O., 2014:Proučavanje prirode i uzroka pojave netipičnih defekata na površini keramičkih proizvoda – Izgradnja 9/10 – Časopis udruženja građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 2014., ISSN 0350-5421, COBISS.SR-ID 55831, str 88-93.
2014
2
Vušović O., Kurešević L., Delić-Nikolić I., 2014: Stone materials used for building of the aqueduct in Vizbegovo, Skopje, Macedonia.- Proceedings of 26th International symposium on researching and application of contemporary achievements in civil engineering in the field of materials and structures, Vrnjаčkа Bаnjа, 29-31. оktоbra 2014. ISBN 978-86-87615-05-2, COBISS.SR-ID 210812172, p. 447-452.
2014
3
Vušović O., Delić-Nikolić I., Kurešević L., 2014: Prilog istraživanju i ispitivanju istorijskih maltera – Malter ugrađen u akvadukt u Vizbegovu, Skoplje, Makedonija.- Zbornik radova 26. Mеđunаrоdnog simpоziјuma о istrаživаnјimа i primеni sаvrеmеnih dоstignućа u grаđеvinаrstvu u оblаsti mаtеriјаlа i kоnstrukciја, Vrnjаčkа Bаnjа, 29-31. оktоbra 2014. ISBN 978-86-87615-05-2, COBISS.SR-ID 210812172, str. 477-490.
2014
4
Vušović O., Delić-Nikolić I. i Kurešević L., 2014: Ocena stanja kamena na fasadi zgrade Generalštaba u Beogradu.- Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici, Međunarodna konferencija "Savremena dostignuća u građevinarstvu", 24-25.04.2014., ISSN 0352-6852 eISSN 2334-9573 DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014, Rad: УДК: 622.35(497.11Београд) DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.073, str. 539-543.
2014
5
O. Vušović, L. Kurešević, I. Delić-Nikolić, 2014: Contribution to reconstruction of immovable cultural heritage "Suvača" (Kikinda, Serbia).- 5th International conference Civil engineering – science and practice 17-21.02.2014., Proceedings, Žabljak, Montenegro, ISBN 978-86-82707-23-3, COBISS.CG-ID 24170256, p. 1277-1282.
2014
6
L. Kurešević, I. Delić-Nikolić, O. Vušović, 2014: The possibility of use of Talambas volcanites as a building stone.- 5th International conference Civil engineering – science and practice 17-21.02.2014., Proceedings, Žabljak, Montenegro, ISBN 978-86-82707-23-3, COBISS.CG-ID 24170256, p. 1843-1848.
2014
7
Delić-Nikolić I., Vušović O., Kurešević L.,2013: Prilog rekonstrukciji zgrade narodnog muzeja u Beogradu – Ispitivanje maltera sa fasade.- Zbornik radova 8. naučno-stručnog međunarodnog savetovanja "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Borsko jezero, 14-16.05.2013., UDK: 620.1: 691.53, 727.7.025.4 (497.11), ISBN 978-86-88897-03-7, COBISS.SR-ID 198233100, str. 427-432.
2013
8
Vušović O., Delić-Nikolić I., Kurešević L., 2013: Prilog istraživanju i ispitivanju istorijskih maltera - Ispitivanje maltera sa Carske palate u Sirmijumu.- Zbornik radova 8. naučno-stručnog međunarodnog savetovanja "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Borsko jezero, 14-16.05.2013., UDK: 620.18: 691.53, 725.94 : 691.53, ISBN 978-86-88897-03-7, COBISS.SR-ID 198233100, str. 433-438.
2013
9
Vušović O., Kurešević L., Delić-Nikolić I., 2013: State of the stone on the square around the monument to Vuk Karadžić in Belgrade.- 8th International Conference "Assessment, maintenance and rehabilitation of structures and settlements", Conference proceedings, Bor lake, May 14th-16th 2013, UDK: 691.2.059.22 725.94.025.2 (497.11), ISBN 978-86-88897-03-7, COBISS.SR-ID 198233100, p. 439-446.
2013
10
Kurešević L., Delić-Nikolić I. i Olivera Vušović, 2013: Vulkaniti Stolova kao građevinski kamen.- Tehnika, br. 4/2013, Rudarstvo, geologija i metalurgija 64, Beograd, godina LXVIII, UDC 552.323:691.2(497.11), ISSN 0350-2627, COBISS.SR-ID 2527490 str. 640-645.
2013
11
Delić-Nikolić I., Vušović O., Kurešević L. and Miličić Lj., 2013: Contribution to the research of historical heritage – laboratory examination of historical mortars.- Serbian ceramic society Conference "Advanced ceramics and aplication II, New frontiers in multifunctional material science and processing", Belgrade, ISBN 978-86-915627-1-7, COBISS.SR-ID 201203212, p. 54-55.
2013
12
Kurešević L. Purić M. and Vušović O., 2013: Potentiality of Radovac granite (Serbia) from the aspect of the architectural stone.- Geologica Macedonica, vol. 27, No. 1, ISSN: 1857- 8586 časopis, ISSN 0352 – 1206 rad, UDC: 691.212:552.1(497.11), p. 37-41.
2013
13
Kurešević L. and Vušović O., 2012: Hydrothermally opalized serpentinites in Tethyan ophiolite sequence in central Serbia.- Geologica Macedonica, vol. 26, no. 1, ISSN 0352-1206, UDC 553.87.065:553.543(497.11), p.1-9.
2012
14
Mr. Kurešević L, Vušović O, Delić-Nikolić I, “Ocena stanja kamena ugrađenog u spomenik Neznanom junaku na Avali”, Zbornik radova sa dvanaestog međunarodnog skupa, iNDiS 2012, Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva“, 28-30. 11. 2012, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-452-1, str.215-222
2012
15
Vušović O, Delić-Nikolić I., “Mineralosko-petroloski sastav i tehnicke karakteristike stenske mase sa lezista Čokonjar” , Zbornik radova sa IV internacionalno naucno strucnog skupa, Gradjevinarstvo - nauka i praksa GNP 2012, Žabljak, 20-24.02.2012, ISBN 978-86-82707-21-9, str.2165-2173
2012
16
Delic-Nikolic I, Ivovic B, Vusovic O, “Odredjivanje poliranja kamenog agregata (PSV)”, Zbornik radova sa IV internacionalnog naucno strucnog skupa, Gradjevinarstvo - nauka i praksa, GNP 2012, Žabljak, 20-24.02.2012, ISBN 978-86-82707-21-9, str.67-73
2012
17
Delic-Nikolic I, Ivovic B, Vusovic O, Jelicic A, “Prilog istarzivanju i ispitivanju istorijskih maltera – Mineralosko-petrografska ispitivanja agregata u malteru sa manastira Gradac”, Zbornik radova sa XXV kongresa DIMK, Medjunarodni simpozijum o istrazivanjima i primeni savremenih dostignuća u gradjevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija , Tara, 19-21 oktobra 2011, ISBN 978-86-87615-02-1, str.37-42
2011
18
Petrović B, Spasojević T, Vušović O, “Neki aspekti upravljanja građevinskim otpadom koji sadrži azbest”, Zbornik radova sa 6. simpozijuma, Reciklažne tehnologije i održivi razvoj, sa međunarodnim učešćem, Soko Banja, 18-21.9. 2011, ISBN 978-86-80987-86-6, str.109-114
2011
19
Purić M., Vušović O., Delić-Nikolić I., Stanje mermernih ploča na fasadi zgrade „Palata Albanija“, Zbornik radova sa VI naučno-stručnog savetovanja, Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja , Divčibare, 19-21.05.2009., ISBN 978-86-904089-6-2, str.373-376
2009
20
Vušović O, Purić M, Delić-Nikolić I, “Vremensko propadanje i održavanje kamena u građevinskim objektima”, Zbornik radova sa VI naučno-stručnog savetovanja, Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja , Divčibare, 19-21.05.2009., ISBN 978-86-904089-6-2, str.367-372
2009
21
Vušović O, Gajić B, Delić-Nikolić I, “Poroznost i upijanje vode kao tehničko svojstvo kamena”, Zbornik radova sa Drugog internacionalnog naucno-strucnog skupa, Građevinarstvo-nauka i praksa, Žabljak, Crna Gora, 03.-07.03.2008., ISBN 978-86-82707-15-8, knjiga 2, str.895-898
2008
22
Milinković D, Đuričić R, Vušović O, Grujić M, “Smernice za postupak ocenjivanja usaglašenosti agregata za beton”, Zbornik radova sa VII Međunarodne konferencije Nemetali, Banja Vrujci, 25-28.10.2006, ISBN 86-7352-174-2, str.262-266
2006
23
Arsenović M, Vušović O, Radojević Z, Delić-Nikolić I, “Ispitivanje uzoraka od gline: Ostaci na situ”, Zbornik radova sa VII Međunarodne konferencije Nemetali, Banja Vrujci, 25-28.10.2006, ISBN 86-7352-174-2, str.16-20
2006
24
Purić M, Vušović O,“Toplotno širenje kamena koje se koristi kao građevinski tehnički i arhitektonski građevinski kamen”, Zbornik radova sa VII Međunarodne konferencije Nemetali, Banja Vrujci, 25-28.10.2006, ISBN 86-7352-174-2, str.342-345
2006

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke